Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги.

Покрития

По застраховките са покрити всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от Застрахователя. ЗБ КОЛХИДА ООД предлага застраховки на водещи застрахователни компании в следните категории:
1. Професионална отговорност на медицински персонал;
2. Нотариуси или адвокати;
3. Проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
4. Еексперт-счетоводители и одитори;
5. Застрахователни брокери и агенти по продажба на самолетни билети;
6. Други професионални отговорности.
В повечето случаи застраховката Професионална отговорност е от задължителен характер. По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.
Застраховка “Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие”.
Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана, и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Покрития

По застраховката са покрити всички суми, които по силата на нормативен акт Застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя.
Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.
Лимитът на обезщетение се договаря съгласно разработени стандартни варианти.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.
ГО на Физически лица

Покрития

Застраховката е предназначена за физически лица и покрива всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя. Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които Застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт). Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на Застрахования.
Лимитите на обезщетение се договарят за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Какво предлагаме ние?

Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.