Обект на застраховане
Обектът на застраховане са стоки, съхранявани в хладилни камери при определен температурен режим, а в определени случаи – и с контролиран състав на атмосферата в тях.

Покрития
Покрива се рискът от повреждане на стоките, което е настъпило като пряк резултат от внезапно и неконтролирано покачване температурата в хладилните камери и/или от внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя, причинено от авария на хладилното оборудване.
В случай, че застрахованото лице разполага с готов за включване агрегат или агрегати, чийто капацитет е достатъчен да осигури нормалната работа на хладилните камери с пълно натоварване, може да бъде покрит допълнителният риск от развала на стоките в резултат на прекъсване на електрозахранването.

Застрахователна сума
База за определяне на застрахователната сума е максималната пазарна цена, която може да бъде достигната по време на периода на застраховката.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.