Покрития

Отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/, както следва:
1. КЛАУЗА /А/ – Отговорност на спедитора, действащ като КОМИСИОНЕР – като пълномощник или като търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС. и/или
2. КЛАУЗА /В/ – Отговорност на спедитора, действащ като ОПЕРАТОР по ОСУ на НСБС. и/или
3. КЛАУЗА /С/ – Отговорност на спедитора, действащ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР по ОСКУ на НСБС.
Застрахователната защита е без териториални ограничения с изключение на щети от липси и повреди, възникнали в резултат на преминаване на стоките през зони на военни действия.
Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора /при валидно сключен спедиционен договор/ произтича от:
1. международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или
2. от ОСУ или от ОСКУ на НСБС.

Отговорност на работодателя
Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

Покрития
По застраховката са покрити всички суми, които съгласно Кодекса на труда Застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука, настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на Застрахования (работодателя) в рамките на работното време и причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, както и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития.
Застрахователната сума – лимит на обезщетение
Лимитите на обезщетение се договарят за едно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.
Отговорност на изделието
Застраховка “Отговорност за продукта” може да сключи всеки производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Интерес да се застраховат имат също и вносителите и дистрибуторите на стоки, които са пуснати в обръщение на пазара от тях.

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от Застрахования. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице. Стойността на самия дефектен продукт не се покриват от застраховката.
Освен пряко причинените вреди Застрахователя включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
За производители, които изнасят произведените от тях стоки в други държави, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Лимити на отговорност
Отговорността на застрахователят, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Лимитът на отговорност за едно събитие е максималната сума, в рамките на която Застрахователят ще обезщети всички щети, причинени от едно застрахователно събитие. Лимитът за всички събития (наричан още агрегатен лимит) е общата сума, която Застрахователят ще изплати по всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката. Лимитът за едно събитие обикновено е равен на 1/2 от размера на агрегатния лимит, но е възможно да се уговорят и други варианти по желание на клиента. Лимитите по една полица могат да бъдат уговаряни и във валута.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.
Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Застраховка “Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора” може да сключи всяко лице, което развива туристическа дейност в собствен или нает от него туристически обект, попадащ в някоя следните групи:
1. Средства за подслон – хотел, мотел, вилно селище или туристическо селище;
2. Места за настаняване – пансион (хостел), почивна станция, семеен хотел, самостоятелни стаи, вила, къща, бунгало или къмпинг;
3. Заведения за хранене и развлечения – ресторант, бар/дискотека, заведение за бързо обслужване, кафе и други;

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от гости или посетители на туристическия обект, които са претърпели злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования, или техни вещи са били увредени или унищожени, докато те са пребивавали на територията туристическия обект.
В застрахователното обезщетение се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Като допълнителни покрития в обхвата на полицата могат да се включат още:
1. Вреди, върху моторни превозни средства (без кражба) при условие, че те са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само застрахования туристически обект и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.
2. загуба на имущество (вкл. пари и ценности) на гости на туристическия обект в следствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие, че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта.

Лимити на отговорност
При сключване на полицата е необходимо да се определят следните лимити на отговорност – за едно увредено лица, за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит. Има възможности за избор от няколко стандартни варианта на лимити, при които можете да сключите застраховката, но могат да бъдат уговорени и други по Ваше предложение. Лимитите могат да бъдат уговаряни както в лева, така и във валута.
По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.
Отговорност на превозвача на товари по шосе

Покрития
Застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМК/, наричана по-нататък “Конвенция”.
Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок или за отделен рейс.
Застраховката покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.