Обща гражданска отговорност
Застраховка “Обща гражданска отговорност” може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти – от еднолични търговци до международни корпорации и холдингови обединения на група от фирми.

Покрития
Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования.
Обезщетяват се вредите, които персоналът на Застрахования, нает по трудов или граждански договор, е причинил през срока на застраховката на трети лица. Освен пряко причинените вреди в застрахователното обезщетение се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.
Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Лимити на отговорност
Отговорността на застрахователя, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Лимитът на отговорност за едно събитие е максималната сума, в рамките на която Застрахователят ще обезщети всички щети, причинени от едно застрахователно събитие. Лимитът за всички събития (наричан още агрегатен лимит) е общата сума, която Застрахователят ще изплати по всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката. Лимитът за едно събитие обикновено е равен на 1/2 от размера на агрегатния лимит, но е възможно да се уговорят и други варианти по желание на клиента. Лимитите по една полица могат да бъдат уговаряни и във валута.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.