Застраховане на товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.
Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние – по теглови единици.

Застрахователното покритие за товарите по време на превози е в съответствие с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са:
– Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
– Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
– Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
– Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
– Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
– Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
– Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
– други

Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове съгласно условията на клаузи:
– Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82
– Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82

Абонаментна застраховка
При сключени абонаментни застраховки покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.