Обект на застраховане
Всички видове електронно оборудване и системи които се изполват съгласно предазначението си и се намират в нормална експлоатация, при спазване на изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания.
Обект на застраховане могат да бъдат персонални компютри, сървъри, мрежово оборудване, алармени инсталации, телефонни централи и апарати, касови апарати, банкомати, климатични инсталации, радио оборудване, антени, медицинско оборудване, копирни машини, комуникационно оборудване, студиа за фотография, звукозапис, телевизия, промишлена електроника, измерителна апаратура, рекламни съоръжения и др.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банката-кредитор.

Покрития
Застрахователното покритие предвижда:
Материални щети – за застрахованото имущество, в т.ч. операционната система.
Информационни носители, включително информация, намираща се на тях.
В извънредни разходи по дейността – които са предназначени за продължаване на дейността след настъпило застрахователно събитие, като лимитът на обезщетение не може да надвишава печалбата на застрахования за периода на възстановяване на увреждането.
В зависимост от рисковите обстоятелства и необходимите на застрахования разширения , застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнителни покрития, свързани с обекта на застраховане.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.