Или какво представлява здравната застраховка?
Здравната застраховка е – Застрахователен продукт, който срещу платена застрахователна премия покрива направени разходи до определен лимит за здравни услуги ползвани от застрахованите лица в болнични заведения на територията на цялата страна.
Лимит на застраховката е – сумата до която застрахователната компания ще покрива разходите за лечение на застрахованите лица. Лимита се определя в лева и може да варира от 500 до 10 000 лева
Валидност на полицата: 12 месеца.

Как работи застраховката?
Направените разходи за лечение в периода на валидност на застраховката се възстановяват от Застрахователят след приключване на лечението на застрахованото лице или директно на лечебното заведение.
Корпоративни (групови) договори са предназначени за персонала на фирми и еднолични търговци. При тези договори застраховащ е юридическото лице, а застраховани са служителите на фирмата.
При групи над 30 лица застраховката се сключва БЕЗ подписване на лични здравни декларации от застрахованите лица.
Ползването на медицинските услуги се извършва по два начина:
Абонаментно обслужване – лечение в здравните заведения, с които застрахователят има сключен договор. В този случай застрахованото лице не заплаща извършените прегледи и изследвания, а те се заплащат от застрахователя директно на лечебното заведение.
Възстановяване на разходи – застрахованото лице желае да посещава лечебни заведения и специалисти, с които застрахователя няма сключен договор, като заплаща направените разходи и след представяне на съответните финансови и медицински документи застрахователя възстановява направените разходи.
В някои случаи има самоучастие за сметка на застрахованото лице.
Дава бърз достъп до квалифицирани медицински грижи дори когато:
Имаш проблеми с личния лекар – няма направления, отсъства;
Необходимо е специализирано изследване, за което се чака;
Когато Лечебното заведение, Здравната услуга или Лекарят нямат договор с НЗОК;
Или нямаш в момента достатъчно средства за:
Закупуване на консумативи за оперативно лечение, скъпи медикаменти и изследвания;
Да заплатиш за ползване на по-добри битови условия по време на болничния престой.

Здравната застраховка се състои от отделни модули (пакети), като може да бъде избран един или няколко пакета в зависимост от желанието на клиента. Всяка застраховка задължително включва поне един от основните пакети.
Допълнителен пакет “ПРОФИЛАКТИКА”;
Основен пакет “ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”;
Основен пакет “БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”;
Допълнителен пакет “ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ”

Пакет “ПРОФИЛАКТИКА” включва:
Прегледи и изследвания, които се извършват веднъж за периода на действие на полицата.
Прегледите са при специалист вътрешни болести и офталмолог (очни болести);
Медицински изследвания са – ЕКГ; пълна кръвна картина, изследване на урина.
Скрининг – до три ехографски прегледа в зависимост от предпочитанията на застрахования и избрания пакет.
Всяко застраховано лице получава профилактична карта, в която се отразяват резултатите от извършените прегледи и изследвания, в нея се включват и препоръките за последващо лечение, ако е необходимо такова.
Пакет “ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” включва:
Медицински прегледи, изследвания и оперативно лечение в амбулаторни условия без ограничение в броя им, но до размера на договореният лимит.
1. Медицински прегледи – /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента. Покрива се и “второ мнение” по възникнал здравен проблем.
2 . Медицински изследвания – Всички клинико-лабораторни изследвания, които са назначени от лекар и са необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми в т.ч. образна диагностика и клинико-инструментални изследвания.
3. Медицински манипулации в заведения за извънболнична помощ – свързани с извършване лечението на конкретно заболяване или последица от злополука:
Превръзка и промиване на рани;
Инжекции и пункции, вземане на материал за изследвания и други;
4. Оперативно лечение в амбулаторни условия – Всички видове операции, и необходимите за тях консумативи и хигиенно-санитарни материали.
5. Подготовка за хоспитализация – Клиничен минимум от изследвания за постъпване в болница;
6. Апаратна физиотерапия, предписана от лекар.
Пакет “БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” включва:
Престой в болница; медицински изследвания; манипулации; консервативно лечение; оперативно лечение; консултации с водещи специалисти.
1. Болничен престой във всички видове болнични лечебни заведения – частни, общински, университетски; настаняване в стаи с по-добри битови условия; пълен обем лекарски и сестрински грижи; манипулации, изследвания и медикаментозно лечение.
2. Медицински изследвания в стационара- необходими за диагностициране и проследяване на състоянието – на застрахованото лице.
3. Оперативно лечение – Всички хирургически интервенции, извършени по време на болничния престой /с изключение на лазерна корекция на зрението, консумативи за артроскопските и лапароскопските операции, разходи за избор на екип/.
4. Консервативно (не оперативно) лечение с лекарствени средства по време на болничния престой.
ЗАБЕЛЕЖКА. Не се покриват хронични и предхождащи сключването на застраховката заболявания.
Пакета допълва основното покритие за извънболнично и/или болнично лечение, като покрива направените разходи за:
1. Медицински транспорт и помощни средства – патерици, бастуни, инвалидни колички и рехабилитация след болнично лечение.
2. Лекарствените средства – предписани от лекар във връзка с провежданото лечение. Не се покриват, хомеопатични средства, витамини, както и нерегистрирани в ИАЛ продукти от аптечната мрежа.
Пакет “ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ” включва:
Ползи за застрахованото лице:
1. Всеки застрахован получава персонална здравна карта с уникален номер, която позволява абонаментно обслужване в мрежа от лечебни заведения.
2. Финансова сигурност по време на лечението;
3. Ползване на всички лечебни заведения;
4. Осигурен директен достъп до специалист;
5. Съвети и съдействие от страна на застрахователя за избор на лечебно заведение и/или специалист;
Предимства за работодател:
1. Подобряване на здравния статус на персонала;
2. Икономия на работно време;
3. Повишаване мотивацията и задържане на кадри;
4. Възможност да се заменят напуснали служители с новопостъпили без заплащане на допълнителна премия;
5. Данъчни преференции – в размер до 60 лева месечно на служител, съгласно чл. 208 от ЗКПО необлагаеми с данък върху разходите са вноските за доброволно здравно осигуряване до 60 лв. месечно на служител.
6. Обемът на профилактичните прегледи покрива изискванията на Служба по трудова медицина.

Застрахователна премия или ЦЕНА на Застраховката:
1. Застрахователната премия е индивидуална за всеки застрахован и зависи от няколко основни ценообразващи параметри – възраст на застрахования, броя и видът на включените пакети, резултата от оценката на индивидуалната здравна декларация. При групи над 30 лица не се изискват здравни декларации и цената е една за цялата група.
2. Начин на плащане – еднократно за индивидуалните пакети и разсрочено на месечни вноски за корпоративните застраховки.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е НЕОБХОДИМАСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Възраст на застрахования/те;
2. Броя на пакетите, които да бъдат включени в покритието;