Обект на застраховане
Обект на застраховане са строително-монтажни работи, извършвани в изпълнение на одобрен проект от квалифициран за тази работа строител или строители, на строителната площадка.
Застраховано лице е строителят (изпълнителят), т.е. лицето или лицата, които изпълняват проекта.
Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н. но трябва да се има пред вид, че застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите работи.

Покрития
Застрахователното покритие е на база всички рискове, т.е. в полицата са описани изключенията. Застрахователното покритие включва:
Материални щети, където се застраховат строително-монтажните работи. Покритието може да бъде разширено като се включат допълнително строителни машини, съоръжения и оборудване, лимит за разчистване на развалини и останки – резултат от настъпило застрахователно събитие, и др. Разширенията на покритието се сключват при допълнителни условия и срещу допълнителна застрахователна премия.
Отговорност към трети лица, която покрива загуба или повреда на имуществото на трети лица и злополука на трети лица.

Трябва да се има пред вид, че
1. трети лица са онези, които нямат никаква връзка с изпълнението на застрахованите работи.
2. съществуващи сгради и съоръжения, които се намират на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, и могат да бъдат увредени при изпълнението на застрахованите строително-монтажни работи (СМР), се декларират отделно и се застраховат, по желание на застрахования, с допълнителни условия.
В зависимост от това – какво е необходимо на изпълнителя, застрахователното покритие може да бъде разширено или ограничено, застрахователят е в правото си да наложи ограничения на покритието – в зависимост от установените рискови обстоятелства.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.