Обект на застраховане
Застраховката е предназначена за машини, съоръжения и оборудване, които се намират в нормална експлоатация извършвана съгласно предназначението им и при спазване на препоръките на производителя и нормативните изисквания.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.

Покрития
Основното покритие включва щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка, грешен проект; грешки в изработката или монтажа, лоша изработка, недостиг на вода в котли, физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес, разбиване в резултат на центробежна сила, свръхскорост и дебалансиране, но само щетите, причинени на самата машина или съоръжение, късо съединение, буря, градушка, замръзване или размразяване, липса или недостатъчно смазване; самонагряване, умора на материала.
От основното покритие са изключени всички рискове, които не са описани като покрити.
По договореност между застрахования и застрахователя, към основното може да бъде добавено допълнително застрахователно покритие, за рисковете свързани с конкретния обект на застраховане.
Застрахователното покритието е валидно на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума
Застрахователната сума се определя от застрахования и е равна на действителната стойност на имуществото към датата на сключване на застраховката. Застрахователната сума се определя за всяка отделна машина или съоръжение.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.