Уведомление за поверителност

С настоящото Колхида ЗБ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователен договор, по който Вие сте страна.

Колхида ЗБ ООД може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции. Колхида ЗБ ООД може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основание легитимния интерес на Колхида ЗБ ООД да изпълни задълженията си като застрахователен брокер и да повиши качеството на предоставяните услуги. Въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели, може да споделим Вашите данни със застрахователните компании на пазара в България.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

 • изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • плащане на застрахователната премия;
 • обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • предотвратяване на застрахователни измами;
 • оценка на риска;
 • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Профилиране

Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, Колхида ЗБ ООД може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на Колхида ЗБ ООД да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията, при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Колхида ЗБ ООД на нашия уебсайт (www.kolhidazb.bg), както и във всеки наш офис в страната.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Колхида ЗБ ООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Колхида ЗБ ООД да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Създатели на застрахователни услуги – Застрахователни и пенсионни дружества;
 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати). Когато използваме услуги, свързани със сключване на застрахователния договор и изплащане на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Колхида ЗБ ООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Колхида ЗБ ООД съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции за изплащане на обезщетение.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които Колхида ЗБ ООД обработва, можете да се обърнете към Колхида ЗБ.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Колхида ЗБ ООД:

 1. да получите достъп до Вашите лични данни, които Колхида ЗБ ООД обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност на данните, които Колхида ЗБ ООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Колхида ЗБ ООД на нашия уебсайт
(www.kolhidazb.bg), както и във всеки наш офис в страната.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, бул. Мадрид 56, ел. поща: office@kolhidazb.bg

Нашето длъжностно лице по защита на личните данни е Иван Маринов, ел. поща: ivan.marinov@kolhidazb.bg