Застраховка на ИМУЩЕСТВО срещу “Пожар и природни бедствия”. Застраховката е предназначена за физически и юридически лица.

Предмет на застраховката
е движимото и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.
Покрития
1. щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;
2. разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;
3. счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база “всички рискове”;
4. гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане), както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.
Валидност
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес/си.
Кражба чрез взлом Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти. Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател. Покрития Кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. Кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс. Валидност Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователна сума Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. Застраховка на имущество срещу първи риск Какво покрива застраховката на имущество срещу първи риск? Застраховката покрива понесените от Вас щети вследствие пожар, кражба, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на Вашето имущество. В сравнение с обичайните имуществени застраховки предимствата на тази застраховка са: – обезщетяване в пълен размер Вашите загуби вследствие първото застрахователно събитие; – нисък размер на премията, която заплащате;Кражба чрез взлом Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти. Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател. Покрития Кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. Кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс. Валидност Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователна сума Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. Застраховка на имущество срещу първи риск Какво покрива застраховката на имущество срещу първи риск? Застраховката покрива понесените от Вас щети вследствие пожар, кражба, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на Вашето имущество. В сравнение с обичайните имуществени застраховки предимствата на тази застраховка са: – обезщетяване в пълен размер Вашите загуби вследствие първото застрахователно събитие; – нисък размер на премията, която заплащате; – облекчено сключване и обслужване – не описвате и не оценявате Вашето имущество, не попълвате въпросник, не уведомявате за новопридобито имущество по време на действието на полицата, то влиза автоматично в покритието. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. Кражба чрез взлом Застраховката е предназначена за широк кръг клиенти, вкл. физически лица, търговски или промишлени обекти. Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия при същия Застраховател. Покрития Кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. Кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс. Валидност Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. Застрахователна сума Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. Застраховка на имущество срещу първи риск Какво покрива застраховката на имущество срещу първи риск? Застраховката покрива понесените от Вас щети вследствие пожар, кражба, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на Вашето имущество. В сравнение с обичайните имуществени застраховки предимствата на тази застраховка са: – обезщетяване в пълен размер Вашите загуби вследствие първото застрахователно събитие; – нисък размер на премията, която заплащате; – облекчено сключване и обслужване – не описвате и не оценявате Вашето имущество, не попълвате въпросник, не уведомявате за новопридобито имущество по време на действието на полицата, то влиза автоматично в покритието. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. – облекчено сключване и обслужване – не описвате и не оценявате Вашето имущество, не попълвате въпросник, не уведомявате за новопридобито имущество по време на действието на полицата, то влиза автоматично в покритието. Какво предлагаме ние? Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката. Застрахователна сума
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.