През последното десетилетие на застрахователния пазар в България се наложиха нови по-високи стандарти отнасящи се до качеството на посредническата услуга. Застрахователното брокерство успя да намери полагащото му се място на пазара на застрахователни услуги. Това беше предопределено от съществените функции, които изпълнява застрахователния посредник. Основните дейности харакрерни за тази професия са:

Определяне на потребностите от застрахователна защита «

Анализ на рисковата експозиция «

Проучване на застрахователния пазар за конкретни покрития «

Договаряне на индивидуални условия със застрахователите «

Сключване на застрахователни договори «

Администриране и управление на застрахования портфейл «

Ликвидация на щети, предявяване на искове пред застрахователя «

Проследяване развитието на предявените искове «

Анализ на текущото състояние на застрахования портфейл на клиента «

Прогнози за бъдещи промени в застрахователните покрития и рискове «

Прогнози на очакваните плащания по предявени искове и др. «