Предмет и валидност на застраховката
Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.
Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача.
За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.
Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България.
Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.
Покрития
Смърт от злополука и Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука.
Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука и Медицински разноски следствие на злополука.
Застрахователна сума
Застрахователната сума за едно място се определя от Застраховащия. Тя е еднаква за всички регистрирани места в МПС и обща за двете застрахователни покрития.
Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.