Обект на застраховката

Застраховат се едри рогати животни /говеда и биволи/, еднокопитни /коне, магарета/, дребни рогати животни /овце, кози/, свине, кучета, птици, риба и кошери с пчели.

Застрахователна сума

Застрахователните суми за отделните видове животни и птици се договарят по взаимно съгласие между застрахования и застрахователя, съобразени с пазарната конюнктура.

Покрития

Погиване на Животните и птиците с следствие на смърт и клане по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни болести. При кравите и биволиците се поема и допълнителен риск – покриване на щети от очаквана и загубена продукция на мляко. При кучетата се покриват рисковете смърт в резултат на заразни и незаразни болести, медицински разноски при проведено лечение вследствие удар от превозно средство, кражба чрез взлом.

Какво предлагаме ние?

Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.