Или какво представлява здравната застраховка?
Здравната застраховка е – Застрахователен продукт, който срещу платена застрахователна премия покрива направени разходи до определен лимит за здравни услуги ползвани от застрахованите лица в болнични заведения на територията на цялата страна.
Лимит на застраховката е – сумата до която застрахователната компания ще покрива разходите за лечение на застрахованите лица. Лимита се определя в лева и може да варира от 500 до 10 000 лева
Валидност на полицата: 12 месеца.
Как работи застраховката?
Направените разходи за лечение в периода на валидност на застраховката се възстановяват от Застрахователят след приключване на лечението на застрахованото лице или директно на лечебното заведение.
Индивидуалните (семейни) пакети са – предназначени за физически лица и/или членовете на техните семейства. При тези договори застраховащ (договорител) е самия застрахован. Застраховката се сключва след подписване на лична здравна декларация на кандидатите за застраховане.
Ползването на медицинските услуги се извършва по два начина:
Абонаментно обслужване – лечение в здравните заведения, с които застрахователят има сключен договор. В този случай застрахованото лице не заплаща извършените прегледи и изследвания, а те се заплащат от застрахователя директно на лечебното заведение.
Възстановяване на разходи – застрахованото лице желае да посещава лечебни заведения и специалисти, с които застрахователя няма сключен договор, като заплаща направените разходи и след представяне на съответните финансови и медицински документи застрахователя възстановява направените разходи.
В някои случаи има самоучастие за сметка на застрахованото лице.
Дава бърз достъп до квалифицирани медицински грижи дори когато:
Имаш проблеми с личния лекар – няма направления, отсъства;
Необходимо е специализирано изследване, за което се чака;
Когато Лечебното заведение, Здравната услуга или Лекарят нямат договор с НЗОК;
Или нямаш в момента достатъчно средства за:
Закупуване на консумативи за оперативно лечение, скъпи медикаменти и изследвания;
Да заплатиш за ползване на по-добри битови условия по време на болничния престой.
Здравната застраховка се състои от отделни модули (пакети), като може да бъде избран един или няколко пакета в зависимост от желанието на клиента. Всяка застраховка задължително включва поне един от основните пакети.
Допълнителен пакет “ПРОФИЛАКТИКА”;
Основен пакет “ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”;
Основен пакет “БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”;
Допълнителен пакет “ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ”
Пакет “ПРОФИЛАКТИКА” включва:
Прегледи и изследвания, които се извършват веднъж за периода на действие на полицата.
Прегледите са при специалист вътрешни болести и офталмолог (очни болести);
Медицински изследвания са – ЕКГ; пълна кръвна картина, изследване на урина.
Скрининг – до три ехографски прегледа в зависимост от предпочитанията на застрахования и избрания пакет.
Всяко застраховано лице получава профилактична карта, в която се отразяват резултатите от извършените прегледи и изследвания, в нея се включват и препоръките за последващо лечение, ако е необходимо такова.
Пакет “ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” включва:
Медицински прегледи, изследвания и оперативно лечение в амбулаторни условия без ограничение в броя им, но до размера на договореният лимит.
1. Медицински прегледи – /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на състоянието на пациента. Покрива се и “второ мнение” по възникнал здравен проблем.
2 . Медицински изследвания – Всички клинико-лабораторни изследвания, които са назначени от лекар и са необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми в т.ч. образна диагностика и клинико-инструментални изследвания.
3. Медицински манипулации в заведения за извънболнична помощ – свързани с извършване лечението на конкретно заболяване или последица от злополука:
Превръзка и промиване на рани;
Инжекции и пункции, вземане на материал за изследвания и други;
4. Оперативно лечение в амбулаторни условия – Всички видове операции, и необходимите за тях консумативи и хигиенно-санитарни материали.
5. Подготовка за хоспитализация – Клиничен минимум от изследвания за постъпване в болница;
6. Апаратна физиотерапия, предписана от лекар.
Пакет “БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” включва:
Престой в болница; медицински изследвания; манипулации; консервативно лечение; оперативно лечение; консултации с водещи специалисти.
1. Болничен престой във всички видове болнични лечебни заведения – частни, общински, университетски; настаняване в стаи с по-добри битови условия; пълен обем лекарски и сестрински грижи; манипулации, изследвания и медикаментозно лечение.
2. Медицински изследвания в стационара- необходими за диагностициране и проследяване на състоянието – на застрахованото лице.
3. Оперативно лечение – Всички хирургически интервенции, извършени по време на болничния престой /с изключение на лазерна корекция на зрението, консумативи за артроскопските и лапароскопските операции, разходи за избор на екип/.
4. Консервативно (не оперативно) лечение с лекарствени средства по време на болничния престой.
ЗАБЕЛЕЖКА. Не се покриват хронични и предхождащи сключването на застраховката заболявания.
Пакета допълва основното покритие за извънболнично и/или болнично лечение, като покрива направените разходи за:
1. Медицински транспорт и помощни средства – патерици, бастуни, инвалидни колички и рехабилитация след болнично лечение.
2. Лекарствените средства – предписани от лекар във връзка с провежданото лечение. Не се покриват, хомеопатични средства, витамини, както и нерегистрирани в ИАЛ продукти от аптечната мрежа.
Пакет “ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ” включва:
Ползи за застрахованото лице:
1. Всеки застрахован получава персонална здравна карта с уникален номер, която позволява абонаментно обслужване в мрежа от лечебни заведения.
2. Финансова сигурност по време на лечението;
3. Ползване на всички лечебни заведения;
4. Осигурен директен достъп до специалист;
5. Съвети и съдействие от страна на застрахователя за избор на лечебно заведение и/или специалист;
Застрахователна премия или ЦЕНА на Застраховката:
Застрахователната премия е индивидуална за всеки застрахован и зависи от няколко основни ценообразващи параметри – възраст на застрахования, броя и видът на включените пакети, резултата от оценката на индивидуалната здравна декларация.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е НЕОБХОДИМАСЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Възраст на застрахования/те;
2. Видъ на пакетите, които да бъдат включени в покритието;
3. Здравна декларация по образец.