Защо е важна за Вас тази застраховка?

Ако с Вашата кола повредите нечия собственост или нараните някого, тя покрива щетите нанесени от Вас.

Особености Застраховка

“Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна в България и условията по нея са определени в “КОДЕКСА за застраховането” (КФН). Тя е задължителна за всяко лице, което: 1. притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; 2. управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка. Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се осъществява от органите на МВР.

Кой е застрахован?

1. Собственикът на МПС; 2. Водачът; 3. Държателят; 4. Всички лица, които ползват застрахованото МПС на законно основание.

Какво е застраховано?

Застрахована е Вашата отговорност, когато чрез вашето МПС са 1. наранени или убити хора; 2. повредени или унищожени други МПС; 3. повредено или унищожено имущество; 4. пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието. Направените оправдани разходи във връзка с предявяването на претенция за обезщетение също се възстановяват.

Какво да направим, ако настъпи застрахователно събитие?

Ако със своето МПС причините вреди на трети лица е необходимо да се документира събитието след, което в 7-дневен срок сте длъжни да уведомите писмено Застрахователната компания издала Вашата полица “Гражданска отговорност”. Уведомяването се осъществява с попълване на доклад за застрахователно събитие (по образец).

Какво предлагаме ние?

Пълната гама на продукта предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара. Различни преференции при сключване на застраховки Каско и Злополука на местата в МПС заедно с „Гражданска отговорност”. Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.