Доставка на застрахователна защита директно от застрахователна компания или от застрахователен брокер. Кое е по-добре?
Можем ли сами да управляване застрахователния си портфейл?

На този въпрос сигурно няма еднозначен отговор, но всеки имащ отношение към дейността по осигуряването на застрахователната защита на бизнеса, сигурно си задава подобен въпрос поне веднъж годишно.
Развитието на застрахователния пазар у нас, създаде предпоставка за появата на много застрахователни дружества – 22 в областта на Общото застраховане (в.т.ч. 17 регистрирани в България и 8 клона на чужди застрахователни компании) и 16 в областта на „Живото застраховането”.

1. Фактори, които налагат на застраховането да навлиза все повече като задължителен елемент във всички отрасли.
Държавните институции спускат наредби, според които на бизнеса се налагат задължителни застраховки (професионални отговорности злополуки на персонал и т.н.);
Кредитните институции задължават всички активи за обезпечаване на кредити да бъдат застраховани в тяхна полза за сметка на бизнеса.
Повече наши фирми, излезли на външния пазар вече са наясно, че застраховането е навлязло във всички бизнес сфери и често застрахователните договори като (Product liability) например са задължителни при установяване на търговски отношения с чужди компании.
При навлизането на чужди пазари първоначално има недоверие и несигурност, което налага за някои чисто финансови и политически рискове да се търси застрахователна защита.
Не на последно място е желаниението на всеки собственик (акционер) или мениджър да защити дейността и имуществото си от непредвидени ситуации.

2. Предпоставки за „аутсорсинг” на дейността управление на застрахователния портфейл:

В условията на икономическа криза е нормално да се търсят варианти за преструктуриране на разходите за дейността, което налага оптимизиране на всички разходи в т.ч. и за застрахователна защита, намаляване разходите за персонал зает със странични дейности и т.н.;

Често допускани грешки водещи до неефективно използване на застрахователните услуги:
Управлението на застрахователния портфейл, рядко се поверява на застрахователен специалист (отдел). Много често тези задължения са допълнително вменени на счетоводство, финансов директор, секретар или самия директор или собственик на компанията.
Не се прави подробно проучване и анализ на застрахователния пазар при избор на застраховател (застрахователен продукт).
Избора на продукти и компании е повече от голям, много често обаче се избира първия срещнат офис или агент на позната застрахователна компания и се търси евтина застраховка;
Не се оценява финансовото състояние и обхвата по съответна линия бизнес на застрахователната компания. Избора на застрахователна компания е предимно на база цена.
Не се прави оценка на възможните рискове и спецификите на застрахованите обекти или интереси. Това предполага включване в покритието по полицата на ненужни рискове, които струват пари.
Не се обръща внимание на качеството на самия застрахователен продукт (покрития, изключени рискове, самоучастия, специфики в процеса на изплащане на щети и т.н.), отчита се единствено факта, че има някаква застраховка и колко е платената застрахователна премия за нея.
При конкурсите за избор на застраховател не се ползват независими експерти за оценка на отделните оферти и често при избора на оферта влияе освен цената и личния опит на член от комисията.

Всичко това доказва, че дейността по управление на застрахователния портфейл е сложна, енергоемка и изискваща ползването на специалисти познаващи спецификите на пазара.

3. Основните предимства при ползването на професионални застрахователни брокери за управелние на застрахователния портфейл:

Застрахователния брокер работи и познава спецификите на всички застрахователни дружества на пазара и техните продукти. Това често е непосилно за потребителя на застрахователни услуги.
За потребителя на застрахователни услуги управлението на портфейла е напълно безплатно.
Цената на застраховките не се повишава, независимо, че брокера се явява посредник по сделката. Напротив брокера създава конкуренция между застрахователните компании.
На брокера му е вменено със закон да защитава интересите на клиента, както при сключване на полиците, така и при предявяване на претенции по застрахователни събития. Застрахователните компании не са мотивирани да правят това.
Брокера е заинтересуван клиента да бъде справедливо обезщетен при уреждането на застрахователни претенции (чете дребния шрифт в общите условия на застраховките), докато Застрахователната компания няма такъв интерес.
Брокера може да пласира всеки един риск, докато застрахователните компании внимателно подбират рисковете които поемат;
Брокера разработва индивидуални застрахователни пакети, отговаращи на изискванията на международните застрахователни програми включващи – имуществено и лично застраховане, отговорности и финансови рискове, здравно и пенсионно осигуряване;
Поддържане на оптимална цена на портфейла независимо от броя и размера на щетите за съответен застрахователен период. При ползването на една и съща застрахователна компания това е невъзможно.
Има опит и знае как реагират застрахователните компании при специфични случаи. Това предимство може да спести много ходене по мъките на застрахованите лица.

4. Елементи на управлението на застрахователен портфейл предлагани от застрахователния брокер:

Анализ и оценка на актуалния застрахователен портфейл и предложение за неговата оптимизация;
Анализ и подбор на застраховател с възможно най-добрите условия на застрахователния пазар за конкретен случай, т.е. идентифициране на възможните рискове, избор на адекватни покрития и оптимизиране на цената на портфейла от застраховки;
Предложените застрахователни продукти, съобразени с изискванията на клиента за покрити рискове, територия на валидност и начин на плащане и др.;
Договаряне на рамкови споразумения за специални условия по застраховки;
Запазване на добрите практики и преференции при подновяване на застраховки без щети;
Прозрачност при сключване на застраховките. Предоставяне на информация за специфичните условия на избраната от клиента продукт и застрахователна компания;
Ежедневен мониторинг и доставка на сключените застрахователни договори. Получаване на своевременна информация по ел. поща за падежи и изтичащи застраховки;
Ежедневен контакт с представители на застрахователните компании;
Помощ и съдействие при настъпване на застрахователно събитие. Консулт непосредствено при възникване на застрахователното събитие, завеждане на щети, мониторинг на ликвидационния процес на всяка щета до нейното изплащане или възстановяване на увреденото имущество.
Работа в близък контакт с ресорните звена с цел намаляване ангажираността на персонал на клиента със странични дейности.

5. Иновативните решения на Застрахователния брокер отговарят на всички изисквания на международните застрахователни и осигурителни програми и включват най-добрите продукти на пазара за защита на Вашия бизнес от непредвидени ситуации:
Автомобилно застраховане – Каско и Гражданска отговорност на автомобили и строителна техника;
Строително монтажни рискове;
Инд. обекти и Търговски обекти – Всички рискове; Загуби от наем;
Техническо застраховане – Електронно оборудване и авария на машини;
Стоки на склад – Пожар, Природни бедствия, Кражба чрез взлом;
Стоки на път – Карго застраховки за страната и чужбина;
Отговорности – Професионални отговорности, отговорности на Работодател, обща гражданска отговорност към трети лица за страната и чужбина.
Финансови рискове – Търговски риск за територията на страната, застраховане на експорта;
Злополука – задължителна трудова злополука на персонала за страната и чужбина.
Медицински разноски за чужбина за работници в т.ч. работници, шофьори и специалисти;
Животозастраховане – лични рискови, спестовни и здравни застраховки;
Доълнително Здравно осигуряване на работниците и трудова медицина.
Пенсионно осигуряване – допълнително и задължително.

Чрез нашия професионализъм, честност и лоялност Ви гарантираме, защита на дейността от непредвидени ситуации от една страна и от друга оптимизиране на разходите за застраховки и ангажиментите на персонала Ви зает с управление на застрахователния портфейл.