Техническо застраховане

Авария на машини

Обект на застраховане
Застраховката е предназначена за машини, съоръжения и оборудване, които се намират в нормална експлоатация извършвана съгласно предназначението им и при спазване на препоръките на производителя и нормативните изисквания.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.

Покрития
Основното покритие включва щети и загуби, настъпили внезапно и непредвидимо поради дефектен материал или отливка, грешен проект; грешки в изработката или монтажа, лоша изработка, недостиг на вода в котли, физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес, разбиване в резултат на центробежна сила, свръхскорост и дебалансиране, но само щетите, причинени на самата машина или съоръжение, късо съединение, буря, градушка, замръзване или размразяване, липса или недостатъчно смазване; самонагряване, умора на материала.
От основното покритие са изключени всички рискове, които не са описани като покрити.
По договореност между застрахования и застрахователя, към основното може да бъде добавено допълнително застрахователно покритие, за рисковете свързани с конкретния обект на застраховане.
Застрахователното покритието е валидно на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума
Застрахователната сума се определя от застрахования и е равна на действителната стойност на имуществото към датата на сключване на застраховката. Застрахователната сума се определя за всяка отделна машина или съоръжение.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

Електронно оборудване

Обект на застраховане
Всички видове електронно оборудване и системи които се изполват съгласно предазначението си и се намират в нормална експлоатация, при спазване на изискванията на производителя и на приложимите законови изисквания.
Обект на застраховане могат да бъдат персонални компютри, сървъри, мрежово оборудване, алармени инсталации, телефонни централи и апарати, касови апарати, банкомати, климатични инсталации, радио оборудване, антени, медицинско оборудване, копирни машини, комуникационно оборудване, студиа за фотография, звукозапис, телевизия, промишлена електроника, измерителна апаратура, рекламни съоръжения и др.
Застраховката може да бъде сключена в полза на банката-кредитор.

Покрития
Застрахователното покритие предвижда:
Материални щети – за застрахованото имущество, в т.ч. операционната система.
Информационни носители, включително информация, намираща се на тях.
В извънредни разходи по дейността – които са предназначени за продължаване на дейността след настъпило застрахователно събитие, като лимитът на обезщетение не може да надвишава печалбата на застрахования за периода на възстановяване на увреждането.
В зависимост от рисковите обстоятелства и необходимите на застрахования разширения , застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнителни покрития, свързани с обекта на застраховане.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

Техническо застраховане – Развала на стоки в хладилни камери

Обект на застраховане
Обектът на застраховане са стоки, съхранявани в хладилни камери при определен температурен режим, а в определени случаи – и с контролиран състав на атмосферата в тях.

Покрития
Покрива се рискът от повреждане на стоките, което е настъпило като пряк резултат от внезапно и неконтролирано покачване температурата в хладилните камери и/или от внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя, причинено от авария на хладилното оборудване.
В случай, че застрахованото лице разполага с готов за включване агрегат или агрегати, чийто капацитет е достатъчен да осигури нормалната работа на хладилните камери с пълно натоварване, може да бъде покрит допълнителният риск от развала на стоките в резултат на прекъсване на електрозахранването.

Застрахователна сума
База за определяне на застрахователната сума е максималната пазарна цена, която може да бъде достигната по време на периода на застраховката.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.

Всички рискове на изпълнителя (СМР)

Обект на застраховане
Обект на застраховане са строително-монтажни работи, извършвани в изпълнение на одобрен проект от квалифициран за тази работа строител или строители, на строителната площадка.
Застраховано лице е строителят (изпълнителят), т.е. лицето или лицата, които изпълняват проекта.
Като допълнителни застраховани лица могат да бъдат вписани подизпълнителите, инвеститорът, възложителят и т.н. но трябва да се има пред вид, че застрахователното покритие се отнася за изпълнителите на застрахованите работи.

Покрития
Застрахователното покритие е на база всички рискове, т.е. в полицата са описани изключенията. Застрахователното покритие включва:
Материални щети, където се застраховат строително-монтажните работи. Покритието може да бъде разширено като се включат допълнително строителни машини, съоръжения и оборудване, лимит за разчистване на развалини и останки – резултат от настъпило застрахователно събитие, и др. Разширенията на покритието се сключват при допълнителни условия и срещу допълнителна застрахователна премия.
Отговорност към трети лица, която покрива загуба или повреда на имуществото на трети лица и злополука на трети лица.
Трябва да се има пред вид, че
1. трети лица са онези, които нямат никаква връзка с изпълнението на застрахованите работи.
2. съществуващи сгради и съоръжения, които се намират на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, и могат да бъдат увредени при изпълнението на застрахованите строително-монтажни работи (СМР), се декларират отделно и се застраховат, по желание на застрахования, с допълнителни условия.
В зависимост от това – какво е необходимо на изпълнителя, застрахователното покритие може да бъде разширено или ограничено, застрахователят е в правото си да наложи ограничения на покритието – в зависимост от установените рискови обстоятелства.

Какво предлагаме ние?
Пълната гама на продукта предлагана на Българския застрахователен пазар от нашите партьори (виж. Партньори), Изготвяне на специалнопредложение за Вас, отговарящо напълно на Вашите изисквания.
Да получите компетентен отговор на конкретен въпрос свързан със застраховката.